Kategorie

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPORT EX, spol. s r.o., sídlo: Slavomírova 8733/1, Žilina 010 01, IČO: 31 558 925, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 313/L

 1. Všeobecné podmienky

 

1.1       Predávajúcim je spoločnosť SPORT EX, spol. s r.o. (prevádzkovateľ internetového obchodu www.sportex.sk), sídlo: Slavomírova 8733/1, Žilina 010 01, zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 313/L, IČO: 31 558 925, DIČ: 2020423075, IČ DPH: SK2020423075, tel. +421 41 56 40 532, email: sportex@sportex.sk (ďalej v texte len ako „predávajúci“), Adresa kamennej predajne a adresa pre zasielanie tovaru: SPORT EX spol. s r.o., Kragujevská 30, 010 75 Žilina, Slovensko, tel. +421 41 56 40 532.

1.2       Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje

predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3       Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom následnej kúpy takto špecifikovaného tovaru.

1.4       Registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené vo formulári hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých úplné vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania služieb prostredníctvom e-shopu.

1.5       Všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši v zmysle individuálne dojednaných obchodných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

1.6       Kupujúcim je aj právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou SPORT EX kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného prostredníctvom e-shopu, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti SPORT EX. Za kupujúceho - právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

1.7       Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.8       Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

1.9       Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.sportex.sk, ktorá obsahuje najmä textové a obrazové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene tovaru. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.sportex.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté v čase pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

1.10      Používaním webstránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci jednoznačný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.11      Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné až do momentu vydania nových Všeobecných obchodných podmienok. Označenie orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina.

 

 1. Objednávanie tovaru.

 

2.1        Kupujúci môže tovar objednávať nasledovnými spôsobmi:

 1. a) prostredníctvom nákupného košíka na webstránke predávajúceho.

2.2       Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim a kupujúci sa týmto zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.

2.3       Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania kupovaného tovaru.

2.4       Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru podľa potvrdenej objednávky a v dohodnutej cene.

 

2.5       Všetky prezentácie tovaru, ktoré sú umiestnené vo webovom rozhraní predávajúceho, sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu pre daný tovar. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade predávajúci kupujúcemu ihneď vráti uhradené finančné prostriedky v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, prípadne iné riešenie. Toto všetko zrealizuje predávajúci výlučne po dohode a so súhlasom kupujúceho. Predávajúci má právo zrušiť objednávku rovnako v prípade, ak sa mu nepodarí skontaktovať s kupujúcim a takto overiť jeho totožnosť (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

 

 

 1. Cena tovarov

 

3.1       Ceny tovarov zverejnené na webovom rozhraní predávajúceho sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich príplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na webovom rozhraní predávajúceho. Ceny sú maloobchodné. Veľkoobchodné ceny budú poskytnuté odberateľom po preverení ich registračných údajov – IČO a pod. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2       Predávajúci je platcom DPH.

3.3       K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od spôsobu prepravy, a hmotnosti objednaného tovaru systém kalkuluje cenu automaticky .

3.4       Všetky akcie a akciové ceny platia do vypredania zásob predmetného tovaru, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.5       Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní predávajúceho platia pre prípady doručovania tovaru v rámci územia Slovenskej republiky a EU. 

 

 1. Platby

 

4.1       Platby za tovar môže kupujúci realizovať prostredníctvom dobierky alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky bude predávajúcim vystavená proforma (zálohová) faktúra, ktorú tento zašle spolu s potvrdením objednávky kupujúcemu emailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 1. a) dobierkou,
 2. b) bankovým prevodom,
 3. c) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
 4. d) platobným systémom Card Pay,
 5. e) platobným systémom PayPal.

4.2        Platba je možná iba v mene EUR.

4.3        Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci kupujúcemu emailom.

4.4        Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy od kupujúceho vopred.

4.5        Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti SPORT EX uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe v prospech spoločnosti SPORT EX sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky resp. proforma faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

 

 1. Termín dodania objednaného tovaru

 

5.1       Objednaný tovar z ponuky predávajúceho je odosielaný kupujúcemu ihneď po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho. V prípade dobierky je tovar zasielaný ihneď, pokiaľ je dostupný na sklade. V prípade, že tovar nie je dostupný skladom, tento je odosielaný až po jeho doplnení na sklade. O dobe doručenia tovaru je kupujúci informovaný pri zmene stavu objednávky na "Potvrdená". Termíny vybavenia objednávky sa orientačne pohybujú v rozpätí od 1 - 7 pracovných dní. Pri dlhšom termíne vybavenia objednávky bude kupujúci na tieto skutočnosti upozornený.

5.2       V prípade, že kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má kupujúci možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. Doručenie tovaru

 

6.1       Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. a) osobný odber,
 2. b) kuriérska prepravná služba.

6.2       Miesto odberu resp. doručenia tovaru je určené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3       Tovar je expedovaný primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a nepoškodenosť zásielky.

6.4       Spolu s doručovaným tovarom dodáva predávajúci kupujúcemu taktiež dodací list. Predávajúci rovnako dodáva spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak tieto vyžaduje povaha tovaru.

6.5       Za tovar nesie zodpovednosť predávajúci, a to až do momentu jeho prevzatia kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v momente, kedy tento písomne potvrdí prevzatie doručeného tovaru.

6.6       Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7       V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti SPORT EX späť, je spoločnosť SPORT EX oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu všetkých nákladov spojených s prepravou a manipuláciou v rámci neúspešného dodania tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy (odstúpenie od vybavenej objednávky)

 

7.1       V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

7.2       Kupujúci je pri vrátení tovaru v zmysle odstúpenia od zmluvy povinný tento vrátiť:

 1. a) nepoškodený,
 2. b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie k tovaru, ...), tovar je kupujúci povinný vrátiť s pôvodným obalom, v prípade textílií nepoškodený a nepraný, v prípade obuvi nepoškodený a nepoužitý.
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe a doklade preukazujúcom úhradu za predmetný tovar.

7.3       V prípade, že sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je rovnako povinný:

 1. a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy (vybavenej objednávky), uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie finančných prostriedkov, pričom kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný na tejto webovej stránke https://www.sportex.sk/sk/odstupenie-od-zmluvy.html

 

 1. b) zaslať tovar spätne na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 2. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4       Po splnení podmienok v zmysle bodov 7.1 až 7.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je následne predávajúci povinný:

 1. a) prevziať tovar naspäť,
 2. b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (vybavenej objednávky) celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za spätnú dopravu.

7.5       Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch:

 • od dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (Lýže s montážou viazania);
 • od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 • od dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

7.6       V prípade, že vrátený tovar bude nekompletný alebo poškodený, môže predávajúci požadovať od kupujúceho finančnú hodnotu zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

 1. Záruky a reklamácie

 

8.1       Práva a povinnosti zmluvných strán vzťahujúce sa k chybnému plneniu sa riadia ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vybavovanie reklamácií sa súčasne riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru.

8.2       Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri tovare uvedená iná záručná doba. V prípade, ak je na produkte, jeho obale či v návode vyznačená v súlade s relevantnými právnymi predpismi iná lehota k použitiu tovaru, uplynie záručná doba uplynutím tejto lehoty. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení tovaru (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje rovnako v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3       Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a boli prezentované na základe reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.5       Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Ustanovenia uvedené v čl. 8.4 všeobecných obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 

8.6       POSTUP REKLAMÁCIE:

8.6.1   Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho emailom alebo telefonicky o vade dodaného výrobku.

8.6.2   Kupujúci je povinný zaslať produkt späť na adresu spoločnosti predávajúceho.

 

8.7        INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

8.7.1   Kupujúci nadobúda vlastníctvo k zakúpenému tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.7.2   Mimosúdne riešenie sťažností kupujúcich/spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy sportex@sportex.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.7.3   Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim možno riešiť predovšetkým mimosúdnou cestou. V takom prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na internetovej webstránke SOI https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

8.7.4   Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 313/L, IČO: 31 558 925, DIČ: 2020423075, IČ DPH: SK2020423075, tel. +421 41 56 40 532, email: sportex@sportex.sk ďalej v texte len ako „predávajúci“). Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Dozor nad činnosťou predávajúceho vykonáva orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, ul. Predmestská 71, 011 79 Žilina.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

9.1       Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.sportex.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len spoločne ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky.

9.2       Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, email. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3       Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.sportex.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, email a pohlavie. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4       Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania predávajúceho) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5       Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (kuriér DPD / prepravná spoločnosť / a iné). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na email sportex@sporte.sk dvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, a to vždy v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) tzv. GDPR. Zákazník, resp. dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) právo na prístup, v rámci ktorého má zákazník právo vedieť, aké údaje o ňom spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde jeho osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo danú spoločnosť spracováva a aké má zákazník ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Všetky tieto informácie nájdete vyššie. Ak si nebude zákazník istý, aké osobné údaje o ňom spoločnosť SPORT EX, spol. s r.o. spracováva, môže sa na túto skutočnosť informovať a pokiaľ tieto údaje spoločnosť spracovávať bude, má zákazník právo k nim získať prístup. V rámci práva na prístup môže zákazník spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Prvá kópia je zadarmo, ďalší kópie s poplatkom.
 2. b) právo na prenos údajov - v prípade osobných údajov, ktoré SPORT EX, spol. s r.o. spracováva automatizovane, má zákazník právo získať poskytnuté osobné údaje od SPORT EX, spol. s r.o., a to v bežne používanom formáte, alebo má právo požadovať ich odovzdanie inému správcovi.
 3. c) právo na opravu spracúvaných osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné, v rámci ktorého má zákazník právo na to, aby ich spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila, prípadne doplnila, a to po patričnom overení zákazníkovej totožnosti.
 4. d) právo na výmaz, v rámci ktorého má zákazník v niektorých prípadoch právo, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu jeho osobné údaje vymazala. Ide o nasledujúce prípady:
 • spoločnosť už zákazníkove osobné údaje nepotrebuje na účely, na ktoré ich spracovávala,
 • zákazník odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je jeho súhlas nevyhnutný a spoločnosť zároveň nemá iný dôvod, pre ktorý by tieto údaje potrebovala naďalej spracovávať,
 • zákazník využije svoje právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe ich zákonných záujmov, a spoločnosť zistí, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemá,
 • zákazník sa domnieva, že spoločnosťou vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo na vymazanie sa neuplatní v prípade, že spracovanie osobných údajov zákazníka je naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti alebo určenie, výkon alebo obhajobu jej právnych nárokov.

 1. e) právo na obmedzenie spracovania, ktoré môže okrem práva na vymazanie zákazník využiť a v rámci ktorého môže v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu jeho osobných údajov a aby tieto údaje neboli naďalej predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, a to nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale iba na obmedzený čas.
 2. f) právo namietať proti spracovaniu, v rámci ktorého môže zákazník namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracováva na základe svojho legitímneho záujmu. Čo sa týka marketingových aktivít, prestane spoločnosť zákazníkove osobné údaje spracovávať bez ďalšieho upozornenia; v ostatných prípadoch tak urobí, ak nebude mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračovala.
 3. g) právo podať sťažnosť, ktorá zákazníkovi umožňuje predložiť sťažnosť príslušného dozorného úradu, napriek uplatneniu uvedených práv. Toto právo môže zákazník uplatniť predovšetkým vtedy, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje spracúva spoločnosť neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spoločnosti uskutočňujúcej spracovanie osobných údajov môže zákazník podať na Úrad pre ochranu osobných údajov - webová stránka https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

9.6       Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

10.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

10.2      Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok meniť a dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.05.2021 a rušia predchádzajúce znenie Všeobecných obchodných podmienok.