Kategorie

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

(ďalej len „VOP“ alebo „Obchodné podmienky“)

Obchodné podmienky internetového obchodu www.sportex.sk

 

Platné od 01. 07. 2024

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Sport Ex  spol. sr. o.

Slavomírova 8733/1

01001 Žilina

 

IČO: 31558925

DIČ: 2020423075

IČ DPH: SK2020423075

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 313/L

 

Webová adresa: www.sportex.sk

E-mail: sportex@sportex.sk

Telefon: +421 41 5640532

 

Časť I. – Kúpne zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto Obchodné podmienky vystavené spoločnosťouSport Ex spo. sr. o., so sídlom Slavomírova 8733/1, 01001 Žlina , IČO: 31558925,  (ďalej len “Predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzavretej medzi Predávajúcim a spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho za účelom kúpy tovaru alebo služieb (ďalej len „tovar“). Internetový obchod je prevádzkovaný Predávajúcim na webovej adrese www.sportex.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „Webové rozhranie internetového obchodu“).

 

1.2 Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak je kupujúcim spotrebiteľ.

 

1.3 Na kúpne zmluvy uzatvorené s podnikateľmi vrátane osôb konajúcich v rámci predmetu ich podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet, sa vzťahujú tieto VOP s výlukami uvedenými v časti II. týchto VOP. Vzťahy neupravené týmito VOP k osobám v zmysle predchádzajúcej vety sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. V prípade, ak kupujúci nie je spotrebiteľom, neprináleží kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 6 týchto VOP.

 1.4 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá len na dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že tovar alebo služba môže byť Predávajúcim poskytnutá výlučne osobám, ktoré sú právne spôsobilé. Zmena fakturačných a dodacích údajov nie je možná po odoslaní objednávky.

 

1.5  Aktuálne znenie Obchodných podmienok bude vždy zverejnené v textovej forme na webovej adrese www.sportex.sk . Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť  voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy. Platne uzavretá Kúpna zmluva sa spravuje Obchodnými podmienkami platnými v čase jej uzavretia. Obchodné podmienky môžu byť Predávajúcim zmenené alebo doplnené. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

 

2. Užívateľský účet

2.1 Kúpu tovaru cez internetový obchod na webovej adrese sportex.sk môže Kupujúci vykonať po registrácii a vytvorení si užívateľského účtu (ďalej len „Užívateľský účet“) alebo aj bez registrácie. 

2.2 Kupujúci je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na uzatvorenie Kúpnej zmluvy.

2.3 Predávajúci je oprávnený zrušiť Užívateľský účet v prípade, ak ho Kupujúci nevyužil dlhšie ako 12 mesiacov alebo v prípade ak Kupujúci nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok, alebo ak Kupujúci porušil právne predpisy alebo iným spôsobom porušil alebo ohrozil právom chránený záujem Predávajúceho.

 2.4 Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, a to hlavne v prípade potrebnej údržby hardvéru a softvéru Predávajúceho alebo tretej strany alebo v prípade technických výpadkov a pod.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 3.1 Pri objednávaní tovaru musí Kupujúci vyplniť objednávkový formulár vo webovom rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

• objednaných tovaroch a službách s popisom ich hlavných vlastností (Kupujúci vloží objednaný tovar do elektronického nákupného košíka vo Webovom rozhraní internetového obchodu),

• cene je vrátane dane z pridanej hodnoty, množstve tovaru a nákladoch na dopravu,

• spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru a podrobnostiach požadovaného spôsobu doručenia

(ďalej len „Objednávka“).

3.2 Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu môže Kupujúci skontrolovať, zmeniť a opraviť údaje, ktoré do Objednávky vložil. Kupujúci môže svoju Objednávku odoslať Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“ až po potvrdení, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami. Po prijatí Objednávky pošle Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu automaticky vygenerovaný e-mail o doručení Objednávky (ďalej len „Potvrdenie o prijatí objednávky“) na e-mailovú adresu Kupujúceho (ďalej len „Elektronická adresa kupujúceho“) uvedenú v Užívateľskom účte alebo v Objednávke. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom zaslania Potvrdenia o prijatí Objednávky Kupujúcemu.

 

Podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru (, doručenie poštovou alebo špedičnou službou) môže byť Objednávka rozdelená do viacerých čiastkových dodávok s rozdielnymi dodacími lehotami. Kupujúci je povinný zaplatiť a prevziať aj len čiastkovú Objednávku, ktorá sa považuje za čiastkové dodanie tovaru. Úhrada kúpnej ceny môže byť uskutočnená vždy len jedným zvoleným spôsobom úhrady pre celú Objednávku.

 

3.3 V závislosti od charakteru Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, odhadovaná výška nákladov na dopravu a iné) má Predávajúci vždy právo požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (e-mailom, písomne alebo telefonicky) ešte pred začatím jej vybavovania a k dodaniu tovaru pristúpiť až po dodatočnom potvrdení Objednávky zo strany Kupujúceho.

 

3.4 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu, a to najmä s takými osobami, ktoré ju predtým podstatným spôsobom porušili (vrátane Obchodných podmienok).

 

3.5 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sú samostatným a dobrovoľným nákladom Kupujúceho podľa ním dohodnutých podmienok s poskytovateľmi týchto služieb.

 

3.6 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru.

 

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné technické zmeny predávaného tovaru vyplývajúce najmä z vlastností použitých materiálov, ako sú odlišnosti vo farebnosti odtieňov látok, kože, ich štruktúry, hrubosti, elasticity, ako i vlastného technického prevedenia  či dizajnového prevedenia výrobkov, švov a lemovania a pod.

 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

 

4.1 V cenách ponúkaných tovarov je zahrnutá DPH. Tlačové chyby sú vyhradené.

4.2 Kupujúci je tiež povinný Predávajúcemu uhradiť spolu s kúpnou cenou tovaru aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Úhrada kúpnej ceny môže byť uskutočnená vždy len jedným zvoleným spôsobom úhrady pre celú Objednávku.

4.6 Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru v rámci Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

• platobnou kartou cez Tatrabanka Cardpay,

• PayPal,

• dobierkou – s platbou v hotovosti, alebo kreditnou kartou.

• bankovým prevodom na požiadanie,

 

4.7 Objednávka a zvolený spôsob platby sú identifikované referenčným číslom platby, ktoré je uvedené ako v Objednávke, tak aj u poskytovateľa platobných služieb (napr. PayPal, platba bankovým prevodom atď.).

4.8 Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s doručením tovaru . 

 

 

 5. Zrušenie objednávky

 5.1 Kupujúci má právo zrušiť (stornovať) svoju Objednávku písomným oznámením zaslaným na adresu Predávajúceho alebo zaslaním e-mailu na jeho e-mailovú adresu sportex@sportex.sk v prípade ak ešte nebola kúpna cena tovaru zaplatená a Predávajúci nezačal s plnením Objednávky.

 5.2 Predávajúci má právo zrušiť potvrdenú Objednávku v prípade následného zistenia, že tovar nie je možné doručiť z technických dôvodov v stanovenej dodacej lehote alebo v prípade ak Predávajúci alebo jeho dodávatelia prestali tovar vyrábať alebo dodávať, tovar bol vypredaný, tovar bol dočasne nedostupný, alebo vznikli iné prekážky nezapríčinené Predávajúcim, pre ktoré nie je možné tovar riadne alebo včas dodať. V tomto prípade je Predávajúci povinný bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe (poskytnutie iného tovaru alebo iného plnenia, prípadne stanovenie inej dodacej lehoty). Ak sa zmluvné strany nedohodnú na ďalšom postupe, má Predávajúci a/alebo Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že Kupujúci zaplatil plnú alebo čiastočnú sumu z kúpnej ceny a následne došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy alebo k zrušeniu Objednávky, je Predávajúci povinný  zaplatenú sumu bezodkladne vrátiť Kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, resp. od zrušenia Objednávky, a to takým spôsobom, akým peňažné plnenie prijal, a ak to nie je možné, tak bankovým prevodom na účet, z ktorého bola platba kúpnej ceny poukázaná.

5.3 Vyššie uvedené neplatí, ak Kupujúci využije svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa postupov uvedených v bode 6 týchto Obchodných podmienok.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

6.1 Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených v § 19 ods. 1 zákona  o ochrane spotrebiteľa. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je možné z hygienických dôvodov v prípade nasledujúcich výrobkov: plavky damske, pánske plavky, slipy ,ponožky  bez originálneho ochranného balenia, ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru porušený.

 

6.2 Ak nejde o prípad uvedený v bode 6.1 Obchodných podmienok, kedy Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru; lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim dňom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru,

Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár https://www.sportex.sk/sk/odstupenie-od-zmluvy.html alebo  V prípade ak Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy použitím osobitnej funkcie na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné vo Webovom rozhraní internetového obchodu je Predávajúci povinný bez odkladu po doručení oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o doručení odstúpenia. Potvrdenie o odstúpeni od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať na adresu prevádzkarne Predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty Predávajúceho.

 

6.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 6.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu, alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru, a to na vlastné náklady; lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Táto povinnosť Kupujúceho sa nevzťahuje na prípady, keď Predávajúci navrhol Kupujúcemu, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

6.4 Predávajúci v súlade s § 15 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane spotrebiteľa informuje týmto Kupujúceho, že Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Predávajúci ďalej informuje Kupujúceho, že niektoré druhy tovarov (najmä tovar ako lyže a iný veľkorozmerný) nie je možné vrátiť a doručiť bežnou poštovnou dopravou. Náklady spojené s iným druhom dopravy sa riadia aktuálnymi cenníkmi dopravcu, ktorého si Kupujúci zvolil.

    Tovar, ktorý má Kupujúci vrátiť Predávajúcemu z titulu odstúpenia od Kúpnej zmluvy v zmysle tohto bodu Obchodných podmienok, nemôže byť poškodený a použitý nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a ma byť zaslaný v originálnom nepoškodenom balení (Originálne krabice nemožno poliepať ani inak popísať adresou a je potrebné ich vložiť do iného obalu a tak označiť zaslať. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zlého zaobchádzania s tovarom , obalom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci v súlade s § 21 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa informuje týmto Kupujúceho, že náklady, ktoré vznikli v dôsledku takéhoto zníženia hodnoty tovaru v zmysle predchádzajúcej vety znáša Kupujúci. Ak je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, neúplný alebo vykazuje známky opotrebovania a/alebo použitia nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť všetky náklady, vrátane tých, ktoré Predávajúcemu vzniknú pri uvedení tovaru do pôvodného stavu. Právo na náhradu inej škody, ktorá Predávajúcemu konaním Kupujúceho vznikne, ostáva týmto nedotknuté.

 

6.5 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v dôsledku chybného alebo nesprávneho tovaru je Predávajúci podľa Obchodných podmienok povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky uhradené prostriedky (platby), ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, t.j. predovšetkým kúpnu cenu tovaru aj s dopravou. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky (platby) Kupujúcemu skôr, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže, že mu ho odoslal späť, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Keď si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia zvoleného tovaru ponúkaného Predávajúcim, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške ceny najlacnejšieho spôsobu doručenia. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu  peňažnú čiastku (platbu) rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Peňažná čiastka (platba) môže byť uhradená aj iným spôsobom, ale len so súhlasom Kupujúceho, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho v súlade s § 15 ods. 1 písm. h) a § 21 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa na to, že ak Kupujúci odstúpi od zmluvy o službách v čase keď už Predávajúci začal s poskytovaním služieb, je Kupujúci v prípade odstúpenia od zmluvy povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

6.6 Ak sa Kupujúci omešká s platbou alebo iným plnením, je Predávajúci oprávnený poslať zásielku alebo poskytnúť službu až vtedy, keď Kupujúci uhradí stanovenú sumu.

 

 7.  Preprava a dodanie tovaru, dodacia lehota

 

7.1 Tovar je možné doručovať podla týchto VOP len v rámci Slovenskej republiky. Doručovanie tovaru sa vykonáva počas pracovných dní . Objednaný tovar bude doručený v priebehu dodacej lehoty, uvedenej Predávajúcim v Potvrdení o prijatí Objednávky. Dodacia lehota začína plynúť dňom zaslania Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim, ak nie je ďalej uvedené inak. Pri platbe kartou, bankovým prevodom alebo využitím služby PayPal začína dodacia lehota plynúť až dňom, keď bude suma dohodnutej kúpnej ceny vrátane poplatkov s ňou spojených pripísaná na účet Predávajúceho. Ustanovenia bodu 5.2 týchto Obchodných podmienok (zrušenie Objednávky v prípade nemožnosti dodržania pôvodnej dodacej lehoty) ostávajú nedotknuté.

 

7.2 Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich možností doručenia tovaru:

  • osobný odber na požiadanie v poznámke k objednávke 
  • prostredníctvom balíkovej prepravnej spoločnosti GLS
  • prostredníctvom Slovenskej Pošty na požiadanie

Spôsob doručenia tovaru určuje Kupujúci. Ak si Kupujúci zvolí možnosť osobného odberu, zaniká možnosť vrátenia tovaru do 14 dní nakoľko  sa bude jednať o priamy nákup v kamennej predajni s možnosťou si tovar odskúšať a nebude sa jednať kúpu na diaľku.

 

 7.3 V prípade, že tovar musí byť z dôvodov na strane Kupujúceho doručený opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté v dôsledku opakovaného doručenia tovaru alebo náklady doručenia tovaru iným spôsobom podľa platného cenníka dopravy a doručenia v internetovom obchode na webovej stránke sportex.sk. V prípade neprevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

7.4 Po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä či je balenie tovaru v neporušenom stave alebo nemá iné zjavné vady a v prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný vady ihneď vytknúť, a to akoukoľvek formou, najlepšie písomne do dodacieho listu. Pre zjednodušenie procesu reklamácie  Kupujúci informuje doručovateľa poštovej alebo špedičnej služby o tejto skutočnosti najmä písomnou formou alebo prostredníctvom skeneru doručovateľa poštovej alebo špedičnej služby. Ak je na základe porušenia obalu zásielky zistené, že k zásielke mala prístup neoprávnená osoba, nemusí Kupujúci tovar od doručovateľa poštovej alebo špedičnej služby prevziať.  Podpísaním dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňa všetky podmienky a požiadavky, a je si vedomý, že neskoršia reklamácia zjavných vád z titulu porušenia obalu zásielky nebude zohľadnená. V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru počas prepravy a škody nie sú cez obal viditeľné, bude reklamácia riešená individuálne po dohode s Kupujúcim a poštovou alebo špedičnou službou. Kupujúci prevezme balík s výhradou v dodacom liste a zašle reklamáciu v písomnej forme na e-mailovú adresu sportex@sportex.sk bezodkladne, spravidla do 3 dní od prevzatia tovaru; iné spôsoby uplatnenia reklamácie Kupujúceho tým nie sú dotknuté.

 

7.5 Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu skutočné náklady na dopravu poštovou alebo špedičnou službou v prípade neprevzatia tovaru z dôvodov, za ktoré je Kupujúci zodpovedný. Spolu so zásielkou tovaru bude Kupujúcemu následne zaslaná faktúra s fixnými nákladmi za dopravu podľa 7.7.Obchodných podmienok. Vyššie uvedené neplatí, ak Kupujúci Predávajúceho informuje v písomnej forme o odstúpení od Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 6 týchto Obchodných podmienok, a to pred oznámením Predávajúceho o odoslaní tovaru.

 

 

 

8. Zodpovednosť za vady, výhrada zmien, záruka /Reklamačný poriadok/

 

8.1 V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou a ak Predávajúci zodpovedá za vadu tovaru, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je taký postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

8.2 Ak Kupujúci uplatní práva zo zodpovednosti za vady, Predávajúci poučí Kupujúceho o jeho právach zo zodpovednosti za vady a po dohode s Kupujúcim určí spôsob vybavenia nárokov zo zodpovednosti za vady. Predávajúci poskytne Kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť (napr. dlhšia dodacia lehota na dodanie náhradného dielu od dodávateľa, výrobcu a pod.). O predĺžení lehoty na vybavenie nárokov zo zodpovednosti za vady, ako aj o objektívnych dôvodoch jej predĺženia, bude Predávajúci bez odkladu informovať Kupujúceho.

 8.3 Skutočné prevedenie tovaru sa môže líšiť od nákresov, obrázkov, údajov o hmotnosti a veľkosti uvedených v internetovom obchode Predávajúceho. Ponuka na uzavretie Kúpnej zmluvy sa v právnom zmysle uskutoční Objednávkou Kupujúceho na Webovom rozhraní internetového obchodu.

 8.4 Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do dvoch rokov od dodania tovaru kupujúcemu, resp. v prípade kúpy použitého tovaru do jedného roka od dodania tovaru, ak bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá kratšia doba zodpovednosti predávajúceho za vady. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa riadi príslušnými právnymi predpismi (najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka). Vadu je možné vytknúť akoukoľvek vhodnou formou, najmä písomne prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo osobne v ktorejkoľvek predajni Predávajúceho počas prevádzkovej doby, alebo emailom na adrese sportex@spoprtex.sk (uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady ďalej aj ako „reklamácia“). Na účely urýchleného vybavenia reklamácie Predávajúci odporúča k reklamácii priložiť fotografie reklamovaného tovaru a jeho vád, prípadne rozsahu poškodenia. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť na účely vybavenia reklamácie, najmä umožniť prehliadku reklamovaného tovaru a zistených vád. Záruka v dĺžke dvoch rokov nie je poskytovaná v prípade kúpy tovaru na účely výkonu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kupujúceho.

 8.5 Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že komunikácia v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady bude zo strany Predávajúceho zabezpečená najmä prostredníctvom emailovej komunikácie na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Kúpnej zmluve alebo na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady. V prípade, ak Kupujúci nemá emailovú adresu, bude Predávajúci komunikovať s Kupujúcim telefonicky, čo následne potvrdí písomne poštovou zásielkou. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je Kupujúcemu dostupný v kamennej predajni sportex, ako aj na webovej stránke sportex.sk

 

 8.6  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním, na vady spôsobené nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, nesprávnym skladovaním alebo prepravou, na vady alebo poškodenie spôsobené, čistením, najmä na poškodenie alebo zmeny stavu, vzhľadu kože a textilných častí spôsobené nesprávnym čistením, ako aj na iné poškodenia a vady z dôvodov na strane Kupujúceho. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie alebo vady spôsobené tým, že Kupujúci zaobchádzal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.

 

8.7 Kupujúci je povinný vytknúť zjavné vady na tovare bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí akoukoľvek formou, najlepšie priamo na dodacom liste  alebo v preberacom protokole.

 

8.8 Vady, ktoré sa vyskytnú neskôr, môžu byť uplatnené iba v rámci reklamačného konania podľa Reklamačného poriadku Predávajúceho.

 

 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán a návštevníkov webových stránok www.sportex.sk

 9.1 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru momentom zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru Predávajúcemu a prevzatím tovaru. Do tej doby Kupujúcemu neprislúchajú práva spojené s vlastníctvom tovaru bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

  9.2 V zmysle § 5 ods. 1 písm. f) a l) zákona o ochrane spotrebiteľa Predávajúci oznamuje, že sa Kupujúci môže s prípadnou žiadosťou o nápravu týkajúcou sa postupu Predávajúceho obrátiť písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu reklamacie@sportex.sk a v prípade, že mu nebude vyhovené, sa môže obrátiť so sťažnosťou na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci nie je členom organizácie ani zmluvnou stranou, ktorá umožňuje mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov.

9,3 V prípade, že medzi kupujúcim a predávajúcim vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa kupujúci  domnieva, že predávajúci porušil iné práva kupujúceho, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo informuje kupujúceho  na trvanlivom médiu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť kupujúceho podľa prvej vety tohto bodu odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

9,4 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 9.5 Predávajúci týmto v zmysle § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení informuje Kupujúceho, že (a) jednotlivé technické kroky/úkony potrebné na uzatvorenie Kúpnej zmluvy sú uvedené v bode 3 týchto VOP a ďalej v Objednávkovom formulári, (b) Objednávku je možné pred odoslaním meniť, opraviť a upravovať za podmienok uvedených v bode 1 a 3 týchto VOP, (c) uzatvorená Kúpna zmluva bude uložená u Predávajúceho, pričom Kupujúci k nej nebude mať prístup; Kupujúci si však môže sám uložiť, vytlačiť a archivovať Potvrdenie o prijatí Objednávky, ktoré obsahuje uvedenie podstatných údajov z Kúpnej zmluvy, najmä druh a množstvo tovaru, cenu tovaru, dátum dodania, informácie o objednanej doprave s cenou dopravy, (d) Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

 9.6 Predávajúci týmto v zmysle § 5 ods. 1 písm. i) a § 15 ods. 1 písm. j) zákona o ochrane spotrebiteľa informuje Kupujúceho, že dĺžka trvania Kúpnej zmluvy je daná z podstaty samotnej kúpy tovaru, a teda splnením si povinností zmluvných strán t. j. Predávajúci dodá tovar riadne a včas Kupujúcemu a Kupujúci riadne a včas zaplatí Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vrátane DPH a ceny za dopravu a tovar prevezme. Kupujúci je povinný zaplatiť cenu v dodacej lehote uvedenej Predávajúcim v Potvrdení o prijatí objednávky a prevziať tovar pri jeho dodaní, resp. v lehote určenej Predávajúcim pri osobnom odbere alebo v lehote špecifikovanej poštovou alebo špedičnou službou. Práva Kupujúceho vyplývajúce zo záruky za tovar nie sú týmto ustanovením dotknuté. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 6 týchto VOP a právo na zrušenie Kúpnej zmluvy v zmysle bodu 5 týchto VOP nie je týmto ustanovením dotknuté.

9.8 Predávajúci týmto v zmysle § 5 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa informuje kupujúcich, že neposkytuje kupujúcim popredajný servis s výnimkou zákazníckej linky na tel. čísle uvedenom v záhlaví VOP, prostredníctvom ktorej poskytuje kupujúcim všeobecné informácie k predávaným tovarom a službám.

9.9 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby na webovej stránke, ktoré vzniknú zásahmi treťou stranou alebo jej použitím v rozpore s jej určením.

 

10. Dodanie

10.1 V cenách dopravy je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Tovar doručujeme prostredníctvom poštovej alebo špedičnej služby. Doručením špedičnou službou sa rozumie doručenie až na poschodie Kupujúceho

 10.2 Tovar sa považuje za doručený momentom:

 • osobného prevzatia alebo prevzatia zásielky od doručovateľa poštovej alebo špedičnej služby,

• osobného doručenia, doručenia prostredníctvom doručovateľa poštových a špedičných služieb alebo odmietnutia prijatia zásielky, ak prijímateľ (alebo iná osoba, ktorá je splnomocnená preberať zásielky) odmietne prevziať zásielku.

 

11. Spoločné ustanovenia

11.1 Pokiaľ vzťah súvisiaci s používaním Webového rozhrania internetového obchodu alebo právny vzťah vyplývajúci z Kúpnej zmluvy zahŕňa medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany súhlasia s tým, že sa ich vzájomný vzťah bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov týmto ostávajú nedotknuté.

 11.2 Predávajúci spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na prevádzkovanie živností, t.j. má oprávnenie predávať tovar na základe príslušného osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojho oprávnenia živnostenský úrad, ktorým sa rozumie príslušný okresný úrad odbor živnostenského podnikania podľa sídla Predávajúceho.

 11.3 Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neúčinné alebo neplatné alebo sa takým stane, namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije ustanovenie, ktoré sa svojím účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje. Neúčinnosť alebo neplatnosť takéhoto ustanovenia nemá vplyv na účinnosť a platnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok. Zmeny a doplnenia Kúpnej zmluvy alebo Obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.

 

Časť II. – Kúpne zmluvy – iné ako spotrebiteľské zmluvy

 

Vyššie uvedené VOP sa vzťahujú aj na uzatváranie kúpnych zmlúv s podnikateľmi vrátane osôb, konajúcich v rámci predmetu ich podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet, s ďalej uvedenými výnimkami:

 

Za podnikateľa sa považuje osoba definovaná v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj ten, kto samostatne vykonáva sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo iný predmet podnikania živnostenským alebo obdobným spôsobom. Na účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje aj osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet (napr. prenájom nehnuteľností a pod.).

 

Výnimky z VOP pre podnikateľa:

  1. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady sa nevzťahuje dvojročná lehota, ani skrátená ročná lehota na použitý tovar = Predávajúci neposkytuje na tovar tzv. záruku.
  2. Neplatí lehota na vybavenie reklamácie v zmysle § 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady - 30 dní sa neuplatňuje. Nároky zo zodpovednosti za vady sa vybavujú čo najrýchlejšie v rámci možností Predávajúceho.

Časť III. – Záverečné ustanovenia

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

 Sport Ex spol.sr.o.

Kragujevska 30

01001 Žilina

TEL: 041 5640532

 

E-mail: sportex@sportex.sk

Otázky týkajúce sa online objednávok: reklamacie@sportex.sk

Telefónne číslo: +421 41 5640633

 

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax č.: 041/ 7632 139

e-mail: za@soi.sk 

 

 

Kupujúci vyhlasuje, že si vyššie uvedené Obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu, t. j. že sa s Obchodnými podmienkami v plnom rozsahu oboznámil. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že získal informácie o spracúvaní osobných údajov súvisiacom s kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke sportex.sk

Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1. 7. 2024

    

Predávajúci je oprávnený vykonať úpravy a zmeny VOP v súlade s príslušnými

právnymi predpismi. Na práva a povinnosti spojené s uplatnením práv sa vždy vzťahujú VOP, ktoré boli platné a účinné v čase kúpy tovaru (uzavretia kúpnej zmluvy).