Pozor Táto stránka používa cookies pre zlepšenie používateľského zážitku. Ak budete pokračovať, budeme predpokladať že súhlasíte s prijímaním cookies z tejto stránky. OK

Kategorie

Sport Ex s.r.o. Kragujevska 30, 01075 Zilina, SK , ICO 31558925

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti SPORT EX spol. s r.o., Slavomírová 8733/1, 01001 Žilina, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 313/L (ďalej len „spoločnosť Sport Ex“ alebo len „Sport Ex“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.sportex.sk

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto OP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti Sport Ex umiestnený na internetovej stránke www.sportex.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Sport Ex na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou Sport Ex kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Sport Ex. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.sportex.sk, ktorá obsahuje najmä textové a obrazové označenie tovaru , a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.sportex.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Sport Ex dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Sport Ex.

3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti Sport Ex. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.  vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

2.  vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,

3.  udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Sport Ex, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto OP,

4.  vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1.  odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Sport Ex,

2.  v prípade nereagovania po uplynutí 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu zo strany Sport Ex.

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Sport Ex adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Sport Ex potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť Sport Ex je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Sport Ex dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti SportEx. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť SportEx povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Sport Ex. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Sport Ex do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, hmotnosti a veľkosti tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Sport Ex a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

1.  platba na účet spoločnosti Sport Ex platobnou kartou pred dodaním tovaru,

2.  platba na účet spoločnosti Sport Ex prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Card Pay, Pay Pal atď...),

3.  dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru,

4.  platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,

5.  platba kuriérovi pri prevzatí tovaru

4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Sport Ex uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti Sport Ex sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Sport EX dodať tovar kupujúcemu v lehote 15 dní od potvrdenia objednávky. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

5.2. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Sport Ex začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Sport Ex za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania. Informácia o cene prepravy (prepravné) je vyčíslená v objednávacom procese pred uzatvorením a odoslaním objednávky.Jej hodnota závisí od veľkosti, hmotnosti a miesta dodania(krajiny). Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín dodania objednávky je najmä od 2 do 10 pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.V prípade žiadnych inštrukcií o doprave od  zákazníka si Sport ex vyhradzuje právo vybrať dopravcu podľa vlastného výberu

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti Sport Ex dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti Sport Ex dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Sport Ex bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Sport Ex.

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Sport Ex späť, je spoločnosť Sport Ex oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť Sport Ex zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí.Poškodenia tovaru v dôsledku dopravy musia byť hlásené písomne elektronickou formou do 24 hodín od prevzatia tovaru. Spoločnosť Sport Ex nezodpovedá za poškodenia spôsobené prepravou.Všetky reklamácie nedodania tovaru načas, krádeže je potrebné  hlásiť čo najskôr. 

9.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto OP.

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK

10.1 Na tovar u nás objednaný platí zákonom stanovená záruka 24 mesiacov. Táto záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.Opodstatnené dôvody reklamácie:

1.  Prijali ste tovar, ktorý je poškodený (v tomto prípade nás kontaktujte do 24h od prevzatia tovaru, inak vaša reklamácia nemusí byť uznaná)

2.  Prijali ste tovar, ktorý nie je kompletný. Najprv sa uistite, či Vaša objednávka nebola rozdelená na 2 balíky s rôznymi časmi doručenia. Ak došlo k chybe, kontaktujte nás do 48 hodín od obdržania zásielky, inak vaša reklamácia nemusí byť uznaná

3.  Prijali ste iný tovar

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby ste boli s nákupom spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok a nedostatkov prosím,kontaktujte nás elektronickou formou na stránke www.sportex.sk alebo telefonicky 041 56 40 532.

10.2 Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu nie však dobierkou. Poštovné a ostatné poplatky nevraciame. Najlepší spôsob je zaslať tovar doporučenou zásielkou ako balík. Priložte aj kópiu daňového dokladu, ktorý ste od nás prijali a kópiu ústrižku od doručovateľa. Akonáhle prijmeme Váš tovar, budeme Vás informovať o ďalších krokoch reklamácie, k obojstranne vyhovujúcemu riešeniu. Najčastejšie posielame tovar nový (kus za kus), alebo iný, Vami vybraný (v rovnakej cenovej kategórii), prípadne Vám vrátime peniaze. Následne bude vybavená reklamácia najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete telefonicky a e-mailom informovaní o výsledku reklamácie a zašleme Vám reklamačný protokol. Pri zaslaní reklamovaného tovaru účtujeme štandardné poplatky za doručenie.

10.3 V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar zákazníkovi späť vrátený na náklady zákazníka. V opačnom prípade ak bol tovar zaplatený, do 15 dní Vám vrátime peniaze a to buď prevodom na účet, alebo iným dohodnutým spôsobom.

 

11. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1. spoločnosť Sport Ex vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

11.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

11.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 

11.4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

11.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti Sport Ex. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

11.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Sport Ex povinná:

1.  prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Sport Ex, Kragujevská 30, 01075 Žilina. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

2.  vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

11.7. Sport Ex si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť Sport Ex vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Sport Ex  na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti Sport Ex kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

11.8. Spoločnosť SportEx je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.  ak pri platbe na účet spoločnosti SportEx kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 3 dní od potvrdenia objednávky,

2.  ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Sport Ex,

3.  ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,

4.  ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Sport Ex, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Sport Ex schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Sport Ex inak ho zaobstarať,

5.  ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Sport Ex tovar nakupuje.

11.9. Odstúpenie Sport Ex od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Sport Ex kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

11.10. Odstúpenie Sport Ex od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Sport Ex na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

11.11. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Sport Ex oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Odoslanie objednávky cez e-shop Sport Ex je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito OP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

12.2. Sport Ex spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Sport Ex zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).

12.3. Sport Ex spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

12.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií Sport Ex, bude mu ich Sport Ex zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

12.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

12.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:

1.  Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

2.  Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

3.  Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

4.  Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

5.  Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

6.  Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA OP

13.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 27.01.2012.

13.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.sportex.sk

13.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto OP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.